Statuter för val av hembygdsstipendiat
(finns även med kommentarer som pdf)

1§ Stipendiat ska utses vid föreningens årsmöte.

2§ Förslag till stipendiat ska ha kommit styrelsen skriftligen till handa senast den 1 mars.

3§ Inlämnat förslag ska anmälas i den Avis som utsänds till medlemmarna närmast före årsmötet, i den mån det då har kommit styrelsen till handa. Beroende på i Avisen befintligt utrymme, må även förslagsmotivering införas.
Förslag som inkommer efter att Avisen gått av trycket ska beaktas och framläggas för årsmötets beslut, om i 2 § angiven tid har iakttagits.

4§ På årsmötet må förslagsställare eller annan tala för kandidat.

5§ Endast på årsmötet personligen närvarande föreningsmedlem äger rösta på kandidat. Röstning med fullmakt tillåts ej.

Närmare om omröstningsförfarandet.

6§ Årsmötet utser tvenne rösträknare. Föreligger endast ett stipendiatförslag, kan i stället årsmötesordföranden efter omröstning medelst acklamation avgöra om föreslagen kandidat ska utses.

7§ Omröstning ska ske med handuppräckning, om ej årsmötet för särskilt fall finner att annan ordning ska tillämpas.

8§ För att utses till stipendiat erfordras att vederbörande erhåller mer än hälften av antalet avgivna, sammanräknade röster.

9§ Föreligger mer än två stipendiatförslag, och erhåller i en första omgång ingen av dem i 8 § angiven majoritet, företas en eller flera ytterligare omröstningar, vid behov med mötesordförandens utslagsröst, tills två kandidater återstår.

10 § Uppkommer efter en slutlig omröstningsomgång lika röstetal för båda kandidaterna, har årsmötet att först ta ställning till om båda ska utses. Finner årsmötet att så ska ske, ska beslut även fattas huruvida de ska tilldelas varsitt stipen-dium till den summa årsmötet dessförinnan har bestämt ska utgöra årets stipendiebelopp, eller om detsamma belopp ska dem emellan delas lika. Beslutar däremot årsmötet att endast en stipendiat ske utses, ankommer det på årsmötesordföranden att med sin utslagsröst avgöra valet.


Dessa statuter är antagna av föreningen vid föreningsmöte den 27 maj 2011.