Storsjöodjuret

Storsjöodjurets välbefinnande har under ett antal år har starkt engagerat JH Gille. Upprinnelsen var att en privatperson år 2002 hos länsstyrelsen i stan ansökte om dispens från 1986 års fridlysning av Storsjöodjuret, med yrkande att få plocka ägg från arten. Ansökningen avslogs. Privatpersonen överklagade till regeringen, som i sin tur hänsköt frågan till tingsrätten i stan. Där avvisades ärendet. I samband därmed uppmärksammade Justitieombudsmannen (JO) historien. Hösten 2005 uttalade JO att ett upphävande av fridlysningen emotsågs från länsstyrelsens sida.

Under resans gång har Gillet agerat genom protestskrivelser till såväl JO som länsstyrelsen; t.o.m. miljöministern har under 2004 tillställts en skrivelse med protester i ämnet.

För att om möjligt i högre grad fästa allmänhetens uppmärksamhet på fridlysningen tillsatte Gillet 2003 en Storsjöodjursskyltplaceringskommitté under ledning av Ando Sundelin. Efter långvarigt utredande om skyltens utforming jämte okulärbesiktningar av observationsställen runt Storsjön inlämnades under 2004 en beställning på en emaljskylt innehållande bl.a. fridlysningsskyltens text. Skylten blev klar under 2005. Den kostade 4.000 kr och befanns vara stöldbegärlig. Gillet erbjöd därför Jamtli att ta emot skylten. Detta avböjdes; i stället har Föreningen Bevara Ångaren Östersund (i Arvesund) tacksamt accepterat skylten som gåva. Den hänger numera i tryggt förvar inombords på ångfartyget.

Framtiden torde utvisa hur starkt Gillets fortsatta engagement kommer att vara i frågan om Storsjöodjuret. En klar uppmuntran fick Gillet genom att det vid Förjulskaffet den 26 november 2005 av Samfundet Storsjöodjurets Vänner tilldelades 2005 års stipendium och diplom för de insatser Gillet gjort för Storsjöodjurets främjande.